הפחתת היטל השבחה

אנו מתמחים בכתיבת שומות נגדיות וייצוג הנישום אצל השמאי המכריע לצורך הפחתת היטל השבחה.
במידה וחויבתם בהיטל השבחה, בין אם מדובר בנכס פרטי או בנכס מסחרי, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל חוות דעת שמאית ראשונית, האם כדאי לנסות להפחית את גובה התשלום.

service

מהו היטל השבחה

היטל השבחה אינו מס, אלא תשלום חובה החל על נכס מקרקעין אשר שוויו עלה עקב מתן הקלה, התרת שימוש חורג או אישור תכנית ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה (תוכניות אשר אושרו החל מיום 01/07/1975 ), על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

עליית שווי המקרקעין תבוא עקב מתן אחד מהאישורים להלן:
1. אישור תב"ע (תכנית בניין עיר) – לדוגמא: אישור תוכנית המוסיפה או מגדילה אחוזי בניה בנכס.
2. אישור הקלה – לדוגמא: חריגה מגבולות קווי בניין.
3. אישור שימוש חורג – לדוגמא: שימוש בנכס המוגדר כשטח משרד לטובת מגורים.

גובה היטל ההשבחה הינו 50% מהעלייה בשווי המקרקעין כפועל יוצא ממתן האישור.
בעל המקרקעין ביום מתן אחד מהאישורים הנ"ל הינו האדם עליו חלה חובת התשלום.
מועד תשלום היטל ההשבחה נקבע ליום מימוש הזכויות, ז"א יום מכירת או העברת הזכויות בנכס, יום קבלת היתר בניה או יום תחילת השימוש החורג.
מועד חישוב ההשבחה הוא יום מתן האישור לשימוש חורג או ההקלה, או 15 יום מהיום שבו אושרה התכנית המשביחה.
ישנם מקרים מסוימים בהם יינתן פטור מהיטל ההשבחה, כגון בשכונה שהוכרזה כשכונת שיקום (כל עוד ההכרזה בתוקף), "אזור שיקום" (כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965), הרחבה של דירה ששטחה לא יעלה על 140 מ"ר (ובתנאים מסוימים נוספים), השבחה בגין בניית מרחב מוגן ועוד.
בקרקע המשמשת לבניית דירת מגורים או להרחבתה, שההשבחה בה נובעת מתמ"א 38 יהיה ההיטל בשיעור של 5% מההשבחה.

מה ניתן לעשות לטובת הפחתת היטל השבחה?

ניתן לערער על שומות בנושא היטל השבחה.
באם ישנה מחלוקת על החיוב עצמו, ניתן לערער בתוך 45 יום מרגע הוצאת השומה לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה.
באם ישנה מחלוקת על גובה החיוב ולא על עצם החיוב, ניתן בתוך 45 ימים לפנות ליו"ר מועצת השמאים ולבקש למנות שמאי מכריע.

לקבלת מידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ בנושא הפחתת היטל השבחה צרו עמנו קשר טלפוני או דרך האתר.